حمایت از ایجاد و استقرار مراکز نوآوری دانشگاهی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با عنایت به اهمیت و جایگاه نقش نوآوری در موفقیت توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌ای با عنوان مراکز نوآوری تدوین شده‌ است. این برنامه در مرحله اول با هدف نفوذ و ترویج نوآوری در دانشگاه‌ها طرح‌ریزی شد. در این برنامه تلاش بر این است تا در دانشگاه‌ها تمرکز از توسعه فناوری تغییر نموده و بر نوآوری و پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور تمرکز شده و منجر به بالندگی اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری شود. بنابراین و بر مبنای بررسی مدل‌های بکار گرفته شده در دانشگاه‌های پیشرو و مطرح دنیا و تجربه زیسته آن‌ها در زمینه فن‌آفرینی و توسعه کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان این نتیجه حاصل شد که می‌بایست مدلی طراحی و اجرا شود که اولاً دارای برنامه‌های به‌هم پیوسته و زنجیره‌وار باشد که فرآیند خلق ارزش از دانش و فناوری را پوشش دهد و برای استمرار و تواتر برنامه‌ها و حسن اجرای آنها، نهادسازی متناسبی صورت گیرد و برنامه‌ها توسط نهادهای مربوطه پیگیری و اجرا شوند. با این پیش‌فرض مدلی که جهت توسعه فن‌آفرینی در دانشگاه‌ها پیشنهاد ‌شد، مدلی است که رویکرد توسعه نهادی را به دنبال داشته باشد. در همین راستا مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد در سال 1397 راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این مرکز ایجاد، تقویت و یکپارچه‌سازی نهادهای موجود در اکوسیستم فن‌آفرینی است. باید توجه شود که مرکز نوآوری خود یک ساختار و یا نهاد جدید نیست بلکه هدف آن ایجاد هماهنگی، تبیین و تعریف دقیق روابط متقابل بین ساختارها و نهاد‌های مرتبط با نوآوری و فن‌آفرینی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از مرکز کارآفرینی، مرکز رشد، شتابدهنده و صندوق‌های مالی.

 

نمایشگر یک مطلب