نشانی: خراسان شمالی، بجنورد،کیلومتر ۴ جاده اسفراین،دانشگاه بجنورد، ساختمان سازمان مرکزی، 317.

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰99

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

آدرس ایمیل: innovation@ub.ac.ir