نوآوری                               

نوآوری عبارت است از توانایی مدیریت خلاق بر دانش به نحوی که از طریق رسیدن به یک محصول یا خدمت جدید بتواند پاسخگوی تقاضای نیازهای موجود در جامعه باشد.

 

                               ارتباطی نوین بین دانشگاه و جامعه                          

  • تشویق دانشجویان و فارغ التحصیلان به ایده پردازی حول نیازهای جامعه، صنایع و سازمانها
  • ارزیابی ایده های نوآورانه دانشگاهیان بر اساس نیازهای فوق
  • حمایت مادی و معنوی از ایده های برگزیده توسط مرکز نوآوری و خلاقیت و حامیان
  • تسهیل انتقال فناوریهای دانشگاهی به صنایع و سازمانها
  • تسهیل ورود تیمهای تشکیل شده به مرکز رشد یا پارک جهت تجاری­ سازی ایده ها


                           جایگاه مرکز نوآوری                         

  • بستری مناسب برای پرورش ایده‌های نو و دانش بنیان در جهت حل مشکلات و نیازهای جامعه
  • حلقه مفقوده ارتباط بین مراکز دانشگاهی و مراکز رشد فناوری و کسب و کار
  • تکمیل چرخه نوآوری و کارآفرینی با صرف کمترین هزینه از سوی دانشگاه

 

                                                                         نقش حیاتی مرکز نوآوری                               

پلی بین محیط دانشگاهی و کسب و کار

تقویت ارتباط ضعیف دانشگاه و کسب و کارها

آموزش کسب و کار به نیروهای خلاق دانشگاهی

افزایش ضریب کارآفرینی میان فارغ التحصیلان

 

                                                        فرایند کاری مرکز نوآوری                                           

                                                                                                   

     

                                       آورده مرکز نوآوری                                       

برای فارغ التحصیلان

افزایش ضریب اشتغال

تشویق ایده پردازی و حمایت از ا
یده های نوپا، در جهت کارآفرینی

استفاده از محیط شتابدهی مرکز در جهت تسریع کسب و کار

حفظ ارتباط مستمر با محیط دانشگاه

برای دانشگاه و اساتید

ارتباط فعال با مرکز رشد

جهت دهی به فعالیت انجمن های علمی

انگیزش اساتید به پژوهش کاربردی

افزایش پایان نامه های تقاضا محور

هم افزایی حوزه های مختلف دانشگاهی در پرورش ایده ها

انتقال فناوری از دانشگاه

ایده پردازی دانش بنیان و تولید ثروت و مالکیت معنوی

برای شهر و استان

بستری برای تمرکز نگاه دانش بنیان به حل مشکلات صنایع و سازمانهای استان

تمرکز رویدادها و ایده ها روی مشکلات دانشگاه و استان

گسترش کارآفرینی در استان با محوریت دانشگاه

حفظ و توسعه سرمایه های انسانی