آئین نامه‌ها و فرم‌های مرکز نوآوری

ردیف

عنوان

مصوب

تاریخ

1

آئین‌نامه حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاه بجنورد

هیات رئیسه

سال 98

2

آیین نامه پذیرش واحدهای فناور  متقاضی استفاده از امکانات و خدمات مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

هیات رئیسه

سال 98

3

دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه حمایت از طرح‌ها و ایده­ های نوآورانه دانشگاه بجنورد

شورای نوآوری

سال 98

4

فرم درخواست پذیرش در مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

شورای نوآوری

سال 98

5

فرم درخواست تسهیلات از مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد/ مرحله پیش‌پرداخت

شورای نوآوری/ تأیید واحد حقوقی

سال 99

6

فرم درخواست تسهیلات از مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد/ فاز دوم و نهایی

شورای نوآوری/ تأیید واحد حقوقی

سال 99

7

فرم داوری طرح‏های نوآور                                              

شورای نوآوری

سال 98

8

قرارداد استقرار گروه‌های­ نوآور

شورای نوآوری/ تأیید واحد حقوقی

سال 98

9

قرارداد استقرار شرکت‌ها

شورای نوآوری/ تأیید واحد حقوقی

سال 98