پرسنل مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

نسیم طوسی

کارشناس مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

| کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی |

اتاق: 305

شماره تماس: 05832201000 داخلی 1150

پست الکترونیکی: innovation.ub.ac.ir

شرح وظایف:

* پیگیری امور مرتبط با مرکز نوآوری

* پیگیری جذب، هدایت گروه‌های نوآور

* ارائه مستندات کارگروه‌ها به رئیس مرکز جهت طرح و پیگیری در کارگروه نوآوری دانشگاه

* تدوین گزارشات مرکز نوآوری