دکتر حسین دلاوری امرئی

سرپرست مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

اتاق: طبقه دوم کتابخانه مرکزی

شماره تماس:۰۵۸-۳۲۲۰۱۱۶۳

پست الکترونیکی: h.delavari@ub.ac.ir

نسیم طوسی

کارشناس مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

اتاق: 317

شماره تماس: 058-32201099

پست الکترونیکی: innovation@ub.ac.ir