چشم انداز مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

ما تلاش می کنیم تا در چند سال آینده مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد تبدیل شود به:

یک مرکز سرآمد در تربیت، هدایت و پیشرفت محققان، پژوهشگران و دانشجویان؛ برای ارتقای مهارت های پژوهشی، نوآورانه، توسعه ای و اجتماعی در سطح منطقه و کشور.

بیانیه ی مأموریت

در راستای چشم انداز ارائه شده، مرکز متولی پرورش استعدادهای محققان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه و کشور در زمینه های مختلف علمی است. این مرکز علاوه بر هدایت و تربیت پژوهشگر در سطوح مختلف و پیشرفت و گسترش پژوهش های دانشجویی به عنوان محور فعالیت خود، بر آن است تا در حیطه های زیر در سطح منطقه و کشور سرآمد باشد:

  • ارتقای مهارت های نوآورانه و کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط های دانشجویی
  • آموزش مهارت های توسعه ای در زمینه های مدیریت، برقراری ارتباط و تفکر استراتژیک
  • ارتقای فرهنگ، گسترش اخلاق حرفه ای و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به جامعه
  • حمایت و هدایت و رشد پژوهشهای مسأله محور
  • مشارکت فزاینده در فرآیند نوآوری و توسعه فن آوری