نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست

ریاست


دکتر امین امیری دلوئی 

ریاست مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

| گروه مهندسی مکانیک |

استادیار

اتاق: دانشکده علوم انسانی - اتاق شماره 216

شماره تماس:

پست الکترونیکی: a.amiri [AT] ub.ac.ir