نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی

شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی


به اطلاع دانشجویان کارآفرین می رساند با عنایت به تاًکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و نظر به ضرورت توجه به خلاقیت، ایده پردازی، تجاری سازی علم و اشتغال حین تحصیل، شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی مصوب هیاًت محترم امنای صندوق رفاه جهت بهره برداری تقدیم حضور می گردد. 

دانشجویان کارآفرین حائز شرایط در قالب فرایندهای تعیین شده شیوه نامه می توانند برای اطلاعات بیشتر و انجام امور مربوطه به مرکز نوآوری دانشگاه مراجعه نمایند. 

شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی